Türk Sağlık-Sen 2023-2024 Yılına Dair Taleplerini Açıkladı

Türk Sağlık-Sen 2023-2024 Yılına Dair Taleplerini Açıkladı

Türk Sağlık-Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker Sağlık Sosyal Hizmet Kolunda Görev yapan Kamu Çalışanlarının 2024 ve 2025 yıllarına ilişkin olarak yapılacak 7. Dönem Toplu Sözleşme masasına Türk Sağlık-Sen Genel Merkezinin taşıyacağımız konuları ve talepler hakkında Şubede Basın açıklaması yaptı.

Şube Başkanı Ömer Çeker Yapmış olduğu açıklamada “ 01 Ağustos 2023 tarihinde 2024 ve 2025 yıllarında Kamu Çalışanlarının ve Sağlık çalışanlarının ekonomik ve Sosyal Hakları için Türkiye Kamu Sen Konfederasyonumuz, 2024 yılı için memur ve emekli maaşlarına refah payı dahil olmak üzere yüzde 100,2 oranında artış isterken, 2025 yılı için ise memur ve emekli maaşlarına refah payı ile birlikte yüzde 58,4 artış talep etmiştir. Türk Sağlık-Sen Genel Merkezide Sağlık çalışanlarının ekonomik ve sosyal haklarının pazarlığının yapılacağı süreç 01 Ağustos da başlayacak olup 30 Ağustos da sonlanacaktır.  Türk Sağlık-Sen Genel Merkezi tarafından Sağlık Çalışanlarının talep ve istekleri toplu sözleşme masasına taşınacaktır.” diye konuşan Başkan Çeker, Türk Sağlık-Sen’in Sağlık Sosyal Hizmet Kolunda görev yapan çalışanlar için tespit ettikleri taleplerini açıkladı.

 

Türk Sağlık-Sen'den Mali Ve Sosyal Talepler

Türk Sağlık-Sen’den Mali Ve Sosyal Talepler

-Döner sermayesiz kurum ve kuruluşlarında çalışan kamu görevlilerine 666 sayılı KHK ile ödenen “denge tazminatı” gelir vergisi matrah dışında tutulurken, 375 sayılı KHK ile sağlık çalışanlarına ödenen “sabit ek ödeme” süregelen gelir vergisi hesaplamasında matraha dâhil edilmektedir. Bunun sonucu sağlık çalışanları hem daha erken yüksek vergi dilimlerine girmekte hem de taban ve teşvik ödemelerinde mağduriyet yaşamaktadır. Bu anlamda ivedi bir düzenleme yapılmalıdır.

-Birinci dereceye ulaşan tüm kamu görevlilerine 3600 ek gösterge verilmesi,

-Sağlık ve Sosyal Hizmet Koluna ilişkin 6. Dönem Toplu Sözleşmenin ‘İdari izinlerde nöbet ücreti’ başlıklı 44. Maddesi uyarınca resmi ve dini bayram tatili sebebiyle verilen idari izin günlerinde fiilen görev yapanlara izin yahut ücret ödenmesi yönündeki düzenlemenin 7. Dönem Toplu Sözleşme metnine alınması, ayrıca idari izinli olunan günlerin personelin mesai saatlerinden düşülmesi ve aylık mesai saatlerinin buna göre hesaplanması,

-Genel idare ve yardımcı hizmetler sınıfına mensup personellerin özel hizmet tazminatlarının eğitim durumu ve kadro pozisyonu gözetilerek yükseltilmesi için gerekli düzenlemenin yapılması,

-Dini bayram tatillerinde verilen %25 artırımlı nöbet ücretlerinin arife günü de verilmesi ve bu günlerde tutulan nöbetlerin karşılığı doğrudan ücret ödenmesi,

-İcap nöbetlerinin ödenmesinde yaşanan sorunların bir düzenleme ile ortadan kaldırılarak icap nöbeti tutan hekim dışı tüm personele 657 Sayılı Kanun’un Ek-33. maddesine göre nöbet ücreti ödenmesi ve yapılan ödemelerden damga vergi hariç herhangi bir vergi kesintisi yapılmaması adına icap nöbeti tanımının yeniden düzenlenmesi,

-657 Sayılı Kanun’un Ek-33. maddesinde belirtilen ve ücret ödenebilecek nöbet saatlerinden fazla nöbet görevi verilmemesi, eğer verilmesi gerekli ise söz konusu üst sınırın, Anayasa Mahkemesi Kararı sonucu icap nöbetlerinde olduğu gibi kaldırılarak belirtilen sürelerden fazla nöbet tutulması halinde gerekli ücretlerin ödenmesi ve angarya niteliği taşımayan görevlendirmelerin yapılması,

-657 sayılı Kanun’un Ek-33. Maddesi uyarınca ödenen nöbet ücretlerine esas gösterge rakamlarının Teknik Hizmetler ve Genel İdari Hizmetler sınıfı personeller için ayrı ayrı belirlenerek Sağlık Hizmetleri Sınıfı personel ile eşitlenmesi,

-30 Mart 2018 tarihli ve 30376 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar ile 4/C kapsamında iken 4/B kapsamına alınan personelin 65 yaşını beklemeden yaşlılık veya malullük aylığına hak kazandıkları tarihte resen emekli edilmelerine ilişkin mevzuatta değişiklik yapılarak, adı geçenlerin 65 yaşına kadar çalışmalarının sağlanması,

-2016 ve 2017 yıllarını kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşmede yer alan “İlave derece verilmesi” düzenlemesinin, Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görev yapan 4/B statüde görevli sözleşmeli personel, 4924 sayılı Kanun, 5258 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi ile 663 sayılı KHK’nın 45/A maddesine göre imzalanan sözleşme kapsamında çalışan personel ve vekil ebe ile hemşire olarak çalışanlar ile diğer kamu kurumlarında sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken kadroya geçirilen ve kadrolu olarak istihdam edilip 1 derece uygulamasından yararlanmayanlara da ilave 1 derece verilmesi,

-7411 sayılı Kanun ile 5434 sayılı yasaya eklenen ek 84. Madde gereği 5510 sayılı yasaya tabi tabip ve diş tabipleri dışında kalan hekim dışı çalışanların da 5434 sayılı yasaya tabi olanlar gibi emekli aylıklarıyla birlikte ilgili ilave ödemelerden faydalandırılması,

-Tabip dışı sağlık personelinin mesleki mali sorumluluk sigortası kapsamına dahil edilmesi ve sigorta primlerinin tamamının kurumca karşılanması yönünde düzenleme yapılması,

-Sağlık Bakanlığında hizmet alımı yöntemi ile yapılan görüntüleme, laboratuvar vb. işlemlerin devlet memurları eliyle yaptırılması,

-Sağlık Bakanlığı ile diğer kurum ve üniversite hastaneleri arasındaki geçişler bir takvime bağlanmalı ve yılda en az 1 defa olacak şekilde düzenleme yapılmalıdır,

-Engelli kadrosu ile göreve başlayanlar veya görevde iken engelli olanlar ile şehit ve gazi yakınlarına ek ödemeye ilişkin yönetmeliklerde belirtilen tablolarda ayrı ek puan düzenlenerek, pozitif ayrımcılık sağlanması,

-Eş ve çocuk yardımlarının arttırılarak makul bir seviyeye getirilmesi,

-Eşi çalışmayanlara, emeklilik sonrasında da aile yardımının devam etmesi,

-Çalıştıkları ilçenin dışında başka bir sağlık kuruluşunda muayene olmak için sevk edilen personele ödenen tedavi yolluklarının günümüz şartlarına göre düzenlenmesi,

-İş yükü ve iş yoğunluğu nedeni ile mesleğin yıpratıcı olması göz önüne alınarak, meslekte 25 yılını dolduran sağlık çalışanlarının nöbetten muaf tutulması ve bu hususta kurum inisiyatifinin kaldırılması,

-Giyim yardımlarının günümüz piyasa şartlarına uyarlanması ve ülke genelinde yeknesaklığın sağlanması,

-Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinde görev yapan personellerin ücretsiz yemek yardımından yararlandırılması hususunda gerekli düzenlemelerin yapılması,

-Memur unvanıyla görev yapan kamu çalışanlarının 4’lük kadronun altına düşürülmemesi nedeniyle yeşil pasaport alamamaları, ayrıca Genel İdari Hizmetler sınıfında görev yapan kamu çalışanlarına 1’lik kadro verilmesi, Yardımcı Hizmetleri Sınıfı personelinin de aynı haktan yararlandırılması, yine Hizmetli kadrosunda görev yapan personellerin sınava tabi tutulmaksızın bir defaya mahsus olmak üzere VHKİ kadrosuna geçirilmeleri,

-Spor müsabakalarında görevlendirilen sağlık personellerine verilen harcırah miktarının günümüz şartlarına göre arttırılarak ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen spor müsabakalarında görevlendirilen personelin de bu kapsama dâhil edilmesi ve bu görevlendirmelerin gönüllülük esasına göre yapılması,

-Sağlık Müdürlüğü çalışanlarına ödenen seyyar görev tazminatlarının devamlılık arz edecek şekilde sürekli ödenmesinin sağlanması,

-Taşınır Kayıt Kontrol yetkilisi, veznedar gibi memurlardan kesilen kefalet sandığı aidatının hak sahiplerine nemalandırılarak ödenmesi için düzenleme yapılması,

-Sözleşmeli personelin iş sonu tazminatına hak kazanmak için fiilen 2 yıllık çalışma şartının 1 yıla düşürülmesi,

-Sağlık çalışanlarının stajda geçirdikleri sürelerin emeklilik hesabında değerlendirilmesi,

-Kullanılamayan yıllık izinleri işçilerde olduğu gibi ücretinin verilmesi,

  11 Yıl Önce Öldürülen Dr. Ersin Arslan Anıldı, Sağlıkta Şiddet Protesto Edildi

-Kamuda görev yapan mühendisler ile avukat unvanlı çalışanların ücretlerinin artırılması yönünde düzenleme yapılması,

-THS’da Kimyager unvanıyla görev yapan kamu çalışanlarının 3600 olan Ek göstergelerinin 4200’e çıkarılması adına 657 sayılı DMK’nun 1 sayılı cetvelinin THS başlığı altındaki (b) bendinden çıkarılarak (a) bendine alınması,

-Uzman hemşire unvanını alan çalışanlara Maliye Bakanlığınca kadro verilmesinin sağlanması,

-Yüksek lisans yapmış tüm sağlık çalışanlarına uzman kadrosu verilerek maaş artışının da uzman kadrosuna göre belirlenmesi,

-Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğünde görev yapan gemi adamlarının görev tanımlarının belirlenmesi, hizmet sınıflarının da teknik hizmetler sınıfı olarak değiştirilmesi,

– Sağlık Fizikçilerinin, teknik hizmetler sınıfına dâhil edilerek; Fizik veya Fizik Mühendisliği unvanının özlük haklarından faydalandırılmalarının sağlanması,

-24 saat esası ile çalışılan kurumlarda gece nöbeti tutan personeller için 4857 sayılı İş Kanununa tabi çalışanlarda olduğu gibi gece nöbetlerinin farklı ücretlendirilmesinin sağlanması,

-Eşi özel sektörde çalışan sözleşmeli personellerin kadrolu personellerde olduğu gibi, atama ve nakillerinde 1 yılın sonunda aile birliği mazeretinden yararlanması,

-Dini bayramlarda emeklilere verilen bayram ikramiyesinin aktif çalışan bütün kamu çalışanlarına da verilmesi,

-2022 ve 2023 yıllarını kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşmenin ‘Milli Parklardan Yararlanma’ başlıklı 43. maddesi gereğince milli parklar ve tabiat parklarına girişlerde sağlık iş koluna giren çalışanlardan ücret alınmaması yönündeki düzenleme Tarım ve Orman Bakanlığınca uygulanmamıştır. Hükmün uygulanmasını sağlayacak düzenlemenin yapılması,

-03.03.2023 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, 08.09.1999 öncesi ilk defa sigortalı olanların emekli aylığına hak kazanmasında yaş şartını kaldıran düzenleme kapsamının genişletilmesi, 08.09.1999 tarihi ile 01.10.2008 tarihleri arasında ilk defa sigortalı olanların da kapsama dahil edilmesi, ayrıca 2008 sonrası sigortalı olanların mağduriyetlerinin giderilmesi için ise gerekli mevzuat çalışmalarının yapılması,

-Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve YÖK haricindeki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan SHS sınıfına bağlı sağlık çalışanlarının mali ve sosyal haklarının eşitlenmesi adına iyileştirmelerin yapılması gerekmektedir.

 

Türk Sağlık-Sen'den Döner Sermaye Ve Ek Ödenek Talepleri

Türk Sağlık-Sen’den Döner Sermaye Ve Ek Ödenek Talepleri

-Döner sermaye sisteminin kaldırılarak, tüm personele tek ödeme kalemi haline getirilmesi, ayrıca yapılan bu sabit ek ödemelerin kişilerin maaşına dahil edilmesinin sağlanması, bu mümkün değil ise Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında çalışan kamu görevlilerinin döner sermaye ek ödemelerinin ve tüm gelirlerin emeklilik hesaplamalarına dâhil edilmesi,

-Sağlık Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve Aile Hekimliği sisteminde görev yapan çalışanlar için “disiplin durumu” nedeniyle yapılacak ek ödeme kesintilerine ilişkin mevzuat değişikliği yapılması,

-Sağlık Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı döner sermaye ek ödeme yönetmeliklerinde aktif çalışılan gün hesabına dahil edilen ‘hakem hastane tarafından onaylanan heyet rapor süreleri’ ifadesinde yer alan hakem hastane şartının kaldırılması,

-Çalışanlarının yıllık izinlerinde teşvik ödemelerinden kesinti yapılmaması için yönetmeliğin revize edilmesi,

-657 sayılı DMK’nun 103. maddesi uyarınca ‘zorunlu olarak’ şua izni kullandırılan radyoloji çalışanlarının bu izin sürelerinde teşvik ödemesine ilişkin kesintinin yapılmaması,

-Mevzuata ‘risk’ tanımının getirilerek, riskli birimden faydalanma, tahdidi sayılma yöntemi ile değil, risk tanımına giren birim bazında değerlendirilmesi ve özellik arz eden riskli birim kapsamının genişletilerek risk faktörü taşıyan tüm birimlerin Onkoloji, Sterilizasyon, Kan Bankası, Röntgen-Laboratuvar Birimleri vb., İntaniye, Afarez Ünitesi, kimyasal malzemelerle hizmet sunulan hastanelerin (örneğin Çevresel Hastalıklar Hastanesi, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri gibi) bu kapsama dahil edilmesi için 209 sayılı Kanun ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 58. maddesi ve ilgili yönetmelikte düzenlemeler yapılması,

-Sözleşmeli statüde çalışmakta iken kadroya geçirilen ancak tüm mali haklarını döner sermaye bütçesinden alan çalışanların mali haklarının genel bütçeye aktarılması,

-696 sayılı KHK ile 4/C geçici personel pozisyonundan 4/B sözleşmeli pozisyona geçirilen çalışanlar ile Genel İdari Hizmetler, Teknik Hizmetler ve Yardımcı Hizmetler Sınıflarında görev yapan personellerin taban ücretlerinin tavana takılması nedeniyle yararlanamadıkları taban ve teşvik ek ödemelerinden faydalandırılmalarının sağlanması,

-Sadece yataklı servislerin değil, tüm birim sorumlularına ilave 10 puan verilmesi,

-Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilatı, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu uhdesinde görev yapanlar ile araştırmacı unvanlı çalışanların aylıkları ile birlikte aldıkları 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre belirlenen sabit ek ödeme oranlarının % 20 artırımlı olarak ödenmesi,

-Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilatı, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu uhdesinde görev yapanlar ile araştırmacı unvanlı çalışanların 209 sayılı Kanun ve bu kanuna dayanak tutularak yürürlüğe konulan ek ödeme yönetmeliği kapsamına alınması ve ilgili kurumlarda görev yapan çalışanların da döner sermaye ödemesinden yararlanması,

-Sağlık Bakanlığı bünyesinde gerek 663 sayılı KHK gerekse 4046 sayılı kanun çerçevesinde görev yapan araştırmacı unvanlı personellerin mali kayıplarının giderilmesi ve özlük haklarının iyileştirilmesi,

-Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği EK-4 sayılı “Artırımlı Ödeme Yapılacak Hizmet Sunum Alanı Tablosu”nun 3. Satırında yer alan ‘Diyaliz Ünite-Merkezi’nin, Acil Servis (2. Seviye) ile aynı satır olan 2. satıra alınarak bu birimde görev ifa eden personelin 0,30 yerine 0,60 katsayından faydalanmasının sağlanması, yine 3. satırda yer alan Anjiyografi biriminin Ameliyathane hizmetleri gibi 1. satıra alınarak bu birimde görev yapan personelin 0,30 yerine 0,80 katsayından faydalanmasının sağlanması,

-Tüm gelirlerin emekliliğe yansıtılması, ayrıca gelir vergisinin %15’ e sabitlenmesi,

-Döner Sermaye Yönetmeliklerinde belirlenen Kadro-Unvan katsayılarının artırılması gerekmektedir.

 

Türk Sağlık-Sen'den Özlük Hakları Ve Çalışma Şartlarına Dair Talepler

Türk Sağlık-Sen’den Özlük Hakları Ve Çalışma Şartlarına Dair Talepler

-Tüm personelin görev tanımlarına uygun olarak çalıştırılmalarının sağlanması, görev tanımı dışına çıkan işlerde personelin bu görevleri yerine getirmemesi, reddedebilmesi adına gerekli düzenlemelerin yapılması,

-Sağlık Kurumlarında çalışan tüm personellerin fiili hizmet zammından faydalandırılması için yasal düzenleme yapılması, bu yararlanmanın her 5 yıl için 1 yıl olacak şekilde düzenlenmesi,

-Sağlık kuruluşlarına nakledilen hastaların hastanelere nakil, teslim ve kabulündeki sorunların giderilebilmesi açısından bu işlemleri tanımlar ve düzenler nitelikte bir düzenlemenin yapılması,

-Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında çalışan kamu görevlilerinin mesleki hastalık tanımlarının yapılması gerekmektedir,

-Yatan hastaya ve il dışı sevk edilen hasta yakını memura refakat izni verilmesi gerekmektedir,

Söz konusu refakat izni durumu 657 sayılı DMK’nun 105. maddesinin son fıkrasında belirtilen “Ayrıca, memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve özlük hakları korunarak, üç aya kadar izin verilir.” şeklinde düzenleme olarak algılanmaktadır.

Ancak, bu husus Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği’nin ‘Eşlik Etme Zorunluluğu’ başlıklı 27. maddesinde;

  Mardin Şehir Hastanesi Yapımı Sürüyor

Yatan Hastaya Sevk

“Yatakta tedavi edilenlerin, hastalıkları gereği yanlarında bir kimsenin bulundurulmasının zorunlu olduğu tedaviyi yapan sağlık kurumunun raporu ile belgelendiği takdirde, hastaya biri eşlik ettirilir…

İl Dışı Sevk

Hastanın tedavi edilmek üzere başka bir yere gönderilmesi sırasında yanında bir kimsenin bulundurulmasının zorunlu olduğu hastayı gönderen sağlık kurumu veya kuruluşunun raporunda belirtildiği takdirde, hastaya biri eşlik ettirilir.” şeklinde hüküm altına alınarak belirtilmektedir.

-Yüksek Lisans yapan kamu görevlilerinin bitirmiş oldukları yüksek lisans eğitimlerinin üst öğrenim (intibak) gibi değerlendirilerek mali ve özlük haklarına doğrudan etkisinin sağlanması,

-Lisans tamamlama programının tüm ön lisans programlarını kapsayacak şekilde genişletilmesi, eğitim durumu mazereti ile tayin olan personelin daha sonra YÖK’den gelen görüşe göre okuduğu bölümün sağlıkla ilgili bir alan olmadığı gerekçe gösterilerek atamasının iptal edilmemesinin önüne geçilmesi,

-Genel İdari Hizmetler Sınıfında görev yapan personellerinde özel sektörde çalıştığı sürelerin, Sağlık Hizmetleri Sınıfında çalışanlar gibi kazanılmış hak aylıkları ile senelik izin hesabında dikkate alınması ayrıca sağlık hizmetleri sınıfı personelinin de özel sektörde çalıştığı sürelerin kazanılmış hak aylığı ve senelik izinlerinin yanında Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde geçen hizmet puanına da esas alınması,

-Mutemet, satın alma gibi mali risk içeren birimlerde görev yapan kamu çalışanlarına bu unvanların verilmesi ve ücretlerinin buna göre belirlenmesi,

-Şef unvanlı çalışanların temsil, imza yetkileri gibi sorumluluklarından kaynaklı mali ve sosyal haklarında iyileştirme yapılması,

-Kurumlar arası naklen atama kurasının bir takvime bağlanarak, her yıl düzenli olarak yapılmasının sağlanması,

-Unvan değişikliği ve görevde yükselme sınavlarında mülakatın kaldırılması ve bu sınavların mevzuatta belirtilen süreler içinde her yıl düzenli olarak açılmasının sağlanması, özellikle tüm çalışanları kapsayacak şekilde düzenlenmesi, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik mezunları, Veteriner Sağlık mezunları Sağlık Kurumları İşletmeciliği vs. gibi sağlıkta üst öğrenim bitirenlerin sağlık teknikeri unvan değişikliği sınavlarına dahil edilmesi, Teknik Hizmetler sınıfındaki tüm unvanları kapsaması, ayrıca katılımcılardan sınav ücreti alınmaması,

-Anayasamızda öngörülen Eğitim ve Öğrenim Hakkının sağlanması adına Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde geçen eğitim durumu nedeniyle atanma hükmündeki “sağlık ile ilgili bir alanda en az 4 yıllık örgün öğrenim” ibaresinde yer alan 4 yıl koşulunun kaldırılması, ayrıca yüksek lisans yapan personellerin de bu haktan faydalandırılmaları,

-Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında çalışanların, çalışma alanlarının kamera ile izlenmemesi, mesai giriş ve çıkışlarında parmak izi uygulamasının kaldırılması,

-Ambulans kazaları sonucunda yaralanan veya hayatını kaybeden ambulans şoförleri ile ambulans içerisinde görevli sağlık çalışanları, hasta ve refakatçilerine yüksek teminatlı ferdi kaza sigortası yapılmak suretiyle söz konusu personel ve ailelerinin mağduriyetlerinin giderilmesi için gerekli düzenlemenin yapılması,

-Sağlık çalışanlarına, sağlık kurumlarında kendilerine ve 1. derece yakınlarına muayenelerde öncelik tanınması,

-Sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tüm sağlık çalışanlarına yapılan periyodik muayenelerden ve bu muayenelerde kullanılan ilaç ve aşılardan ücret alınmaması için gerekli düzenlemenin yapılması,

-Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi mevzuatına göre uzman olmuş uzman tabip, uzman (TUTG), tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı unvanındaki personeli olarak tanımlanan Stratejik personelin özelde çalışan eşi nedeni ile eş durumu mazeretlerinde yer alan gün sayısı ve devlet hizmet yükümlülüğü sırasında bu haktan faydalanamayacağına ilişkin kısıtlamalar ile eğitim mazereti tayin hakkı kısıtlamasının kaldırılması,

-19.11.2014 tarihinden sonra sağlık önlisans programlarından mezun olan adaylarında lisans tamamlamaya başvurmalarının sağlanması,

-Eş durumu mazeret atamalarındaki bölge hizmet grubu şartının kaldırılması ile karşılıklı yer değiştirme (Becayiş) hakkının kullanılmasında aynı hizmet bölgesi şartının kaldırılması ve bu haktan yararlandırma hususunda kurumların takdirine bırakılmaması,

-Kurumların tamamında servis uygulaması getirilmesi ve servisten yararlanamayan personele ulaşım ücreti ödemesinin yapılması veya ulaşım kartı verilmesi,

-Sağlık çalışanlarının faydalanabilecekleri sağlık evi, konuk evlerinin hayata geçirilmesi,

-Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Adli Tıp Kurumu gibi kurumlarda ayni olarak verilmesi mümkün olmayan yemek yardımının 112 İstasyonlarında olduğu gibi nakdi olarak ödenmesi,

-Askeri hastanelerden Sağlık Bakanlığı’na devredilen personellerin sosyal ve özlük haklarının korunması,

-Sağlık Bakanlığı’na bağlı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri’nde görev yapan diş teknisyenlerinin iş yükünün olağanüstü derecede arttıran yönergenin objektif kriterlere göre revize edilmesi gerekmektedir.

 

Türk Sağlık-Sen'den Sözleşmeli Personele Dair Talepler

Türk Sağlık-Sen’den Sözleşmeli Personele Dair Talepler

-Mazeret atama taleplerine ilişkin 1 yıl çalışma şartının kaldırılması,

-Sözleşmeli personele eğitim durumundan dolayı naklen atanma veya bu mazerete dayalı geçici görevlendirme hakkının verilmesi, yine özel sektörde çalışan eşi nedeniyle naklen atanabilme ve kurumlar arası nakil hakkının tanınması,

-Sözleşmeli idareci sistemine son verilmesi,

-Sözleşmeli personelin maaş ve döner sermaye bordrolarının internet ortamında e-bordro sistemi oluşturularak yayınlanması,

-Sözleşmeli personellerin çalıştıkları kurumun kapatılması sonucu yapılan iptal ihdaslarının tercih hakkına göre yapılması hususunda düzenleme yapılması gerekmektedir.

 

Türk Sağlık-Sen'den Aile Hekimi Ve Aile Sağlığı Çalışanlarına Dair Talepler

Türk Sağlık-Sen’den Aile Hekimi Ve Aile Sağlığı Çalışanlarına Dair Talepler

-Kamu dışı aile sağlığı çalışanlarına iş sonu tazminatı verilmesi,

-Aile Hekimliği Kanununun 3. Maddesi uyarınca aile sağlığı çalışanları için belirlenen 1,5 katı oranındaki brüt sözleşme ücretinin en az 3 katı şeklinde düzenlenmesi adına gerekli mevzuat çalışmasının yapılması,

-Aile Hekimliği uygulaması kapsamında görev yapan hekim dışı sağlık çalışanlarına yapılan destek ve teşvik ödeme oranlarının arttırılması,

– Aile Sağlığı Çalışanlarına aile birliği, sağlık vb. nedenlerle il dışı yer değişikliği hakkı verilmesi yönünde gerekli düzenlemenin yapılması,

-Aile Sağlığı Çalışanlarının giyecek ve yiyecek yardımından yararlandırılması adına gerekli düzenlemenin yapılması,

-Aile Sağlığı Merkezi çalışanlarına (Ebe, Hemşire vb.) gezici sağlık hizmet sunumunda hekimlerde olduğu gibi gezici sağlık hizmeti ücretinin ödenmesi,

-Aile Sağlığı Merkezlerinde çalışan personellerin izin, hastalık, eğitim gibi görevi başında bulunmadıkları dönemde yapılan kesintilerin sonlandırılması ve yerlerine vekalet edecek aile hekimliği çalışanı bulma zorunluluğunun kaldırılması gerekmektedir.

 

Türk Sağlık-Sen'den Sendikal Haklar

Türk Sağlık-Sen’den Sendikal Haklar

-4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’na göre üyelik, üyelikten istifa ve çekilmenin kanuni formlarla olması gerektiği, personelin üyeliğe ilişkin dilekçelerine göre işlem yapılmaması,

-Makam, mevki ve nüfuzunu kullanarak kamu çalışanları arasında sendikal ayrım gözeten ve sendikal hakların kullanımına engel olanlar hakkında cezai müeyyide uygulanması yönünde Valilik ve Kaymakamlıkların bir genelge ile uyarılması, bu konuda yapılan şikâyetlerin ilgili kurumların merkez teşkilatlarınca değerlendirilmesi,

-Üniversitelerde oluşturulan personel ile ilgili komisyonlara sendika temsilcisinin iştirak edebilmesi için yasal düzenleme yapılması,

-Sendika şube başkan, başkan yardımcıları ve işyeri temsilcilerinin sendikal eğitim ve toplantı için alınan izinlerde döner sermaye ek ödeme kesintisi yapılmaması,

-Sendikal eğitim toplantılarına iştirak edecek olan işyeri sendika temsilcilerinin söz konusu toplantı suresince idari izinli sayılması yönünde düzenleme yapılması,

  Yatalak ve Felçli Diyaliz Hastaları Ortada Kaldı ! 

-4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 23. Maddesinde geçen Sendika işyeri temsilcilerinin de iş yeri sendika temsilcileri gibi haftada 4 saat izin kullanmaları,

-Sendika şube yönetim kurulu üyeleri ile iş yeri sendika temsilcilerinin haftalık kullanmış oldukları 4-8 saatlik sendikal izin sürelerinin, nöbet süreleri hesaplanırken çalışılmış gün sürelerine dahil edilmesi,

-İş kolumuz bünyesinde bulunan merkez ve taşradaki kurum ve kuruluşlardaki sosyal diyalogun sağlanması açısından sivil toplum kuruluşları ve sendikaların da katılacağı bir platform oluşturulması,

-Kurumlardaki komisyonlarda yetkili sendika dışındaki sendikalara da yer verilmesi,

-4688 sayılı Kanunun 29. Maddesi gereğince belirlenen Toplu Sözleşme Hakem Heyetinin yapısının değiştirilmesi,

-4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’nda değişiklik yapılarak grev hakkının verilmesi gerekmektedir.

 

Türk Sağlık-Sen'den Kadın Çalışanların Haklarına Yönelik Talepler

Türk Sağlık-Sen’den Kadın Çalışanların Haklarına Yönelik Talepler

-657 sayılı DMK’nun 104. Maddesi uyarınca verilen analık izin süresinin 24 haftaya çıkarılması,

-657 sayılı DMK’da düzenleme altına alınan yarı zamanlı çalışma hususunun hayata geçirilmesi adına Sağlık Bakanlığınca ilgili yönetmeliğin yürürlüğe konulması,

-İşyerlerinde çalışan sayısı dikkate alınarak başta Şehir Hastaneleri olmak üzere kreşlerin açılması ve sayılarının artırılması,

-Çocuğun okul öncesi dönemlerinde kreş ücretlerinin idare tarafından karşılanması, kreş hizmetlerinin 24 saat hizmet verilen kurumlar dikkate alınarak bu saatler üzerinden hizmete geçirilmesi,

-Nöbet ve fazla çalışma gibi yoğun iş yükünün cinsiyete ve ailenin korunması ilkesine göre belirlenerek giderilmesi,

-Aile hayatıyla iş hayatının uyumu konusunda çalışmalar yapılarak, kadın çalışanların korunması bakımından çalışma saatlerinin düzenlenmesi gerekmektedir.

 

Türk Sağlık-Sen'den Üniversite Hastanelerinde Çalışanların Haklarına Yönelik Talepler

Türk Sağlık-Sen’den Üniversite Hastanelerinde Çalışanların Haklarına Yönelik Talepler

-Yükseköğretim Kurumu tarafından Atama ve Yer Değiştirmeye yönelik özel olarak yasal düzenlemenin yapılarak Üniversitelere bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında görev yapan personele de atama imkânının verilmesi,

-Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavlarının 2 yılda 1 yapılması, bu sınav sonundaki sözlü sınav uygulamasının kaldırılması, yazılı sınavdaki başarı puan sıralamasına göre işlem yapılması, puan eşitliği halinde hizmet yılına göre işlem yapılması, her durumda eşitlik olur ise kura çekilmesi,

-Döner sermaye dağıtımındaki adaletsizliklerin giderilmesi adına sistemin yeniden revize edilmesinin sağlanması ve döner sermaye katsayılarının artırılması,

-Sağlık Bakanlığındaki uygulamaya paralel olarak Sertifikalı personelin ek ödemelerine ilave 10 puan verilmesi,

-Rektör seçimlerinde sağlık çalışanları ve diğer kamu görevlilerinin de oy hakkının olması,

-Üniversite hastanelerinde yaşanan iş yoğunluğunun giderilmesi adına personel eksikliğinin giderilmesi gerekmektedir.

 

Türk Sağlık-Sen'den Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışanlarının Haklarına Yönelik Talepler

Türk Sağlık-Sen’den Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışanlarının Haklarına Yönelik Talepler

-6. Dönem Toplu Sözleşmenin “Sağlık ve Sosyal Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşmenin” “Bazı sosyal hizmet çalışanlarına ek ödeme artışı” başlıklı 36. Maddesinde yer alan; “2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında yaşlı ağır engelli ve çocuklara yönelik hizmet veren yatılı sosyal hizmet kuruluşlarında, kadın konuk evlerinde, şiddet önleme ve izleme merkezlerinde ve sosyal hizmet merkezlerindeki şiddetle mücadele irtibat noktalarında fiilen görev yapan personele 375 sayılı KHK’ya ekli (I) sayılı cetvele göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına 20 puan ilave edilir.” Madde hükmünün kapsamının genişletilerek, Aile ve Sosyal İl Müdürlükleri, Sosyal Hizmet Merkezleri ile Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezlerinde fiilen görev yapanların ek ödeme oranlarına 20 puan ilave edilmesinin sağlanması hususunda gerekli düzenlemenin yapılması,

-Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı uhdesinde ASDEP olarak görev yapmakta iken 7433 sayılı Kanunla kadroya geçirilen personellerin Aile Sosyal Destek Uzmanı olarak kadro ihdaslarının yapılması ve Genel İdari Hizmetler Sınıfında yer almaları nedeniyle yaşadıkları mağduriyetlerin giderilerek, kendilerine eğitim durumlarına uygun olan psikolog, sosyolog, sosyal çalışmacı gibi unvanların verilmesi, unvanlarına uygun hizmet sınıflarında görev almalarının sağlanması adına gerekli mevzuat çalışmalarının yapılması,

-Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı uhdesinde Destek Personeli olarak görev yapan personellerin görev tanımlarının belirlenmesi, 7433 sayılı Kanun ile kadroya geçirilirken “şoför, aşçı, bahçıvan, hastabakıcı, gassal” unvanlı kadrolar dışında kalanların “Hizmetli” unvanlı kadrolara atanmış olmaları nedeniyle bu personellerin kendi unvan ve hizmet sınıfına uygun kadrolarda (Temizlik, elektrik teknikeri/teknisyeni vb.) çalıştırılmaları hususunda gerekli mevzuat çalışmalarının yapılması,

-Görev yapan tüm öğretmenlere eğitim yılına hazırlık ödeneği ödenmesi,

-Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve taşra teşkilatına bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapan öğretmen kadrosundaki personelin ek ders, ek ödeme adaletsizliğinin ve dengesizliğinin giderilmesi,

-Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile diğer kurumlar arasında MEB vb. kurumlar arası geçiş ve nakil konusunda kolaylık sağlanması, ayrıca kurum içinde düzenlenen mazeret atamalarının genişletilerek özellikle öğrenim durumu mazeretine de yer verilmesi,

-Milli Eğitim Bakanlığında uzman öğretmen olarak çalışanlar gibi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında çalışan öğretmenlere de uzmanlık ve başöğretmenlik unvanları getirilerek, artırımlı ek ders ücreti ödemesi yapılmak suretiyle de, bu unvanın özlük haklarından yararlandırılmalarının sağlanması,

– Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda Sağlık Hizmetleri sınıfında görev yapan meslek elemanlarının özlük haklarının Sağlık Bakanlığında görev yapan meslek elemanlarının özlük hakları ile eşitlenmesi ve yatılı kuruluşlarda çalışan, hemşire, psikolog, sosyal çalışmacıların ek ödemelerinin yükseltilmesi

-Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında görev yapan yüksek lisans ve doktora yapmış personeller için ek ders ücretlerinin sırasıyla %5 ve %15 şeklinde artırımlı ödenmesi,

-Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığında, merkez ve müdürlüklerde görev yapan öğretmenlerin haftalık ek ders sürelerinin saatle sınırlandırılmaması,

-Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında çalışan personellere, ek ödeme ve tüm gelirlerin emekliliğe yansıtılması ve yıpranma payının verilmesi için gerekli yasal düzenlemenin yapılması,

– Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında çalışan personellere “sosyal hizmet tazminatı” ödenmesi,

-Nöbet ücretlerinin artırılması ve haftalık 40 saati aşan çalışmalar için de nöbet ücreti ödenmesi,

-Bakanlık bünyesinde çalışan ve herhangi bir ek ödeme almayan Tabip, diş tabibi, diyetisyen, hemşire ve buna benzer diğer kadrolarda görev yapan personelin maaşlarında yükseltmeye gidilmesi ve bu personellerin faydalanabileceği 375 Sayılı KHK da düzenlendiği gibi bir ek ödeme sisteminin getirilmesi gerekmektedir.

 

Türk Sağlık-Sen'den Adli Tıp Kurumunda Çalışanların Haklarına Yönelik Talepler

Türk Sağlık-Sen’den Adli Tıp Kurumunda Çalışanların Haklarına Yönelik Talepler

-Adli Tıp Kurumu çalışanlarının “Görev Tanımlarının” mevzuatta düzenlenmesi,

-Personel eksikliğinde dolayı kadrolu personel teminin yapılması ve Unvan Değişikliği ve Görevde Yükselme Sınavları için çalışmaların ivedilikle yapılması,

-Adli Tıp Kurumu çalışanlarının, ek ödeme ve tüm gelirlerin emekliliğe yansıtılması ve yıpranmaya payının (fiili hizmet zammı) verilmesi için gerekli yasal düzenlemenin yapılması,

-Adli Tıp Kurumunda görevli mühendis, kimyager, biyolog gibi bilirkişilik yapan, adli tıp uzmanı harici personellerin döner sermaye ek ödeme katsayılarının artırılması ile otopsi teknisyen/teknikerlerinden otopsiye girenlere riskli birim katsayısından ilave ek ödeme yapılması ve bu ilave ek ödemenin otopsi başına yapılması gerekmektedir.” Diyerek sözlerini sonlandırdı.